ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เว็บไซต์    องค์การบริหารส่วนตำบลวัดสุวรรณ   ตำบลวัดสุวรรณ  อำเภอบ่อทอง   จังหวัดชลบุรี  Tel : 0-3821-1574   Fax : 0-3821-1574


มีนาคม 2558
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 30 มีนาคม 2558

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน
  หน้าแรก     ดาวน์โหลด 

ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด  
 ผู้ป่วยเอดส์
     เอกสารหลักฐานประกอบการขอขึ้นทะเบียนผู้ป่วยเอดส์ดาวน์โหลด
     แบบคำขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ดาวน์โหลด
 ผู้สูงอายุ
     เอกสารหลักฐานประกอบการขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุดาวน์โหลด
     แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุดาวน์โหลด
     แบบคำขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุดาวน์โหลด
     หนังสือมอบอำนาจผู้สูงอายุดาวน์โหลด
 เอกสารเกี่ยวกับคนพิการ
     หลักฐานประกอบการขอจดทะเบียนคนพิการดาวน์โหลด
     แบบสมุดจดทะเบียนคนพิการดาวน์โหลด
     แบบรับรองความพิการดาวน์โหลด
     แบบใบรับรองขอดำเนินการเรื่องทะเบียนคนพิการดาวน์โหลด
     แบบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการดาวน์โหลด
 ภาษี
     เอกสารแนบภาษีโรงเรือนดาวน์โหลด
     เอกสารแนบภาษีป้ายดาวน์โหลด
     เอกสารแนบภาษีบำรุงท้องที่ดาวน์โหลด
     แบบแสดงรายการภาษีป้ายดาวน์โหลด
     แบบแสดงรายการที่ดินดาวน์โหลด
     แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินดาวน์โหลด
     แบบ ผ.ท. 13 บัญชีแสดงรายการปรับข้อมูลแผนที่ภาษีดาวน์โหลด
     แบบ ผท.1-7 และ 17ดาวน์โหลด
     ใบสำคัญรับเงินดาวน์โหลด
     แบบแสดงการขอเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน ภบท.8 ก&แบบแสดงรายการขอลดเนื้อที่ดิน ภบท.8ดาวน์โหลด
     คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการอันตรายต่อสุขภาพ กอ.1ดาวน์โหลด
     คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการอันตรายต่อสุขภาพ กอ.3ดาวน์โหลด
     แบบตรายางตรวจสอบกับ ผ.ท.4/ผ.ท.5ดาวน์โหลด
     อัตราป้ายภาษีดาวน์โหลด
 แบบจดทะเบียนพาณิชย์
     รายละเอียดเกี่ยวกับเว็บไซต์ดาวน์โหลด
     แบบคำร้องดาวน์โหลด
     แบบคำขอหนังสือรับรอง-ตรวจค้นดาวน์โหลด
     แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ)ดาวน์โหลด
     สัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญ 3 คนดาวน์โหลด
     สัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญ 2 คนดาวน์โหลด
     หนังสือมอบอำนาจดาวน์โหลด
     หนังสือให้ความยินยอมดาวน์โหลด

 
นายวิสุทธิ์ ชื่นชมขจรสุข
นายก อบต.วัดสุวรรณ

 
นายนิรัน ทิพโชติ
ปลัด อบต.วัดสุวรรณ
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.วัดสุวรรณ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.211.222.233
คุณเข้าชมลำดับที่ 328,646 
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดสุวรรณ
ตำบลวัดสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี
Tel : 0-3821-1574  Fax : 0-3821-1574
Email : chon33.64@chonburi.go.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.