ปฏิทินกิจกรรม
มกราคม 2564
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 16 มกราคม 2564
โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ทำเนียบบุคลากร
ผลิตภัณฑ์ประจำตำบล
เว็บไซต์บริการ
บริการออนไลน์


  หน้าแรก     ดาวน์โหลด 

ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด  
 ผู้ป่วยเอดส์
     เอกสารหลักฐานประกอบการขอขึ้นทะเบียนผู้ป่วยเอดส์ดาวน์โหลด
     แบบคำขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ดาวน์โหลด
 ผู้สูงอายุ
     เอกสารหลักฐานประกอบการขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุดาวน์โหลด
     แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุดาวน์โหลด
     แบบคำขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุดาวน์โหลด
     หนังสือมอบอำนาจผู้สูงอายุดาวน์โหลด
 เอกสารเกี่ยวกับคนพิการ
     แผ่นพับสิทธิของคนพิการดาวน์โหลด
     หลักฐานประกอบการขอจดทะเบียนคนพิการดาวน์โหลด
     แบบสมุดจดทะเบียนคนพิการดาวน์โหลด
     แบบรับรองความพิการดาวน์โหลด
     แบบใบรับรองขอดำเนินการเรื่องทะเบียนคนพิการดาวน์โหลด
     แบบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการดาวน์โหลด
 ภาษี
     แผ่นพับภาษีดาวน์โหลด
     เอกสารแนบภาษีโรงเรือนดาวน์โหลด
     เอกสารแนบภาษีป้ายดาวน์โหลด
     เอกสารแนบภาษีบำรุงท้องที่ดาวน์โหลด
     แบบแสดงรายการภาษีป้ายดาวน์โหลด
     แบบแสดงรายการที่ดินดาวน์โหลด
     แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินดาวน์โหลด
     แบบ ผ.ท. 13 บัญชีแสดงรายการปรับข้อมูลแผนที่ภาษีดาวน์โหลด
     แบบ ผท.1-7 และ 17ดาวน์โหลด
     ใบสำคัญรับเงินดาวน์โหลด
     แบบแสดงการขอเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน ภบท.8 ก&แบบแสดงรายการขอลดเนื้อที่ดิน ภบท.8ดาวน์โหลด
     คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการอันตรายต่อสุขภาพ กอ.1ดาวน์โหลด
     คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการอันตรายต่อสุขภาพ กอ.3ดาวน์โหลด
     แบบตรายางตรวจสอบกับ ผ.ท.4/ผ.ท.5ดาวน์โหลด
     อัตราป้ายภาษีดาวน์โหลด
 แบบจดทะเบียนพาณิชย์
     รายละเอียดเกี่ยวกับเว็บไซต์ดาวน์โหลด
     แบบคำร้องดาวน์โหลด
     แบบคำขอหนังสือรับรอง-ตรวจค้นดาวน์โหลด
     แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ)ดาวน์โหลด
     สัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญ 3 คนดาวน์โหลด
     สัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญ 2 คนดาวน์โหลด
     หนังสือมอบอำนาจดาวน์โหลด
     หนังสือให้ความยินยอมดาวน์โหลด
สาส์นจากนายกฯ

นายวิสุทธิ์ ชื่นชมขจรสุข
นายก อบต.วัดสุวรรณ
สาส์นจากปลัด

นายนิรัน ทิพโชติ
ปลัด อบต.วัดสุวรรณ
การให้บริการ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.วัดสุวรรณ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.232.133.141
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,082,095

แบบสอบถาม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดสุวรรณ
อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี
Tel : 0-3821-1574   Fax : 0-3821-1574
Email : chon33.64@chonburi.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.