ปฏิทินกิจกรรม
มกราคม 2564
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
2425 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 24 มกราคม 2564
โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ทำเนียบบุคลากร
ผลิตภัณฑ์ประจำตำบล
เว็บไซต์บริการ
บริการออนไลน์


  หน้าแรก     ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  

ยุทธศาสตร์และแนวทางในการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดสุวรรณได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นไว้  4   ยุทธศาสตร์   ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่  1  ส่งเสริมเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวนานาชาติครบวงจรที่ได้คุณภาพมีมาตรฐาน      แนวแนวทางการพัฒนา :     1)  อนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นให้ยั่งยืน

2)  การปรับสภาพภูมิทัศน์เพื่อการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่  2  ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร

แนวทางการพัฒนา :      1)  พัฒนาแหล่งน้ำ อุปโภค บริโภค และการเกษตร

2)  พัฒนาปรับปรุงเส้นทางคมนาคมในการขนส่งสินค้าทางการเกษตร

3)  ส่งเสริมให้ความรู้ทางด้านวิชาการและเทคโนโลยีทางการเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่  3  พัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่

แนวทางการพัฒนา :      1)  จัดสวัสดิการสำหรับเด็ก เยาวชน คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

2)  พัฒนาถนน ท่อระบายน้ำ อาคารสถานที่ และน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคในชุมชน

3)  ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

4)  พัฒนาด้านการศึกษา

                                                5)  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น และ

                                                      ภูมิปัญญาท้องถิ่น

6)  ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ

7)  การป้องกันและส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของประชาชน

8)  ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

     สิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่  4  พัฒนาระบบการให้บริการประชาชน

แนวทางการพัฒนา :     1)  พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและเพิ่มช่องทางในการรับข้อมูลข่าวสารของ     ประชาชน

2)  ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรให้มีคุณภาพและมาตรฐาน  ในการให้บริการ

3)  การปรับปรุงอาคารสถานที่และเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงานให้เพียงพอและ               ทันสมัยต่อการให้บริการประชาชน

4)  การปรับลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการให้บริการกับประชาชนเชิงรุก

 

สาส์นจากนายกฯ

นายวิสุทธิ์ ชื่นชมขจรสุข
นายก อบต.วัดสุวรรณ
สาส์นจากปลัด

นายนิรัน ทิพโชติ
ปลัด อบต.วัดสุวรรณ
การให้บริการ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.วัดสุวรรณ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.239.40.250
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,086,811

แบบสอบถาม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดสุวรรณ
อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี
Tel : 0-3821-1574   Fax : 0-3821-1574
Email : chon33.64@chonburi.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.