ปฏิทินกิจกรรม
มกราคม 2564
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
2425 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 24 มกราคม 2564
โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ทำเนียบบุคลากร
ผลิตภัณฑ์ประจำตำบล
เว็บไซต์บริการ
บริการออนไลน์


  หน้าแรก     ด้านการเมืองการบริหาร 

ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านการเมืองการบริหาร  

ด้านการเมืองการบริหาร

 โครงสร้างและอัตรากำลังในการบริหารงาน

                การจัดองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดสุวรรณเป็นไปตาม พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.. 2537  และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน ประกอบด้วย

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดสุวรรณ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดสุวรรณ

                สภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดสุวรรณประกอบด้วยสมาชิกทั้งสิ้น  14  คน มีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี นับแต่เลือกตั้ง  ซึ่งมาจากการเลือกตั้งตามจำนวนหมู่บ้าน  หมู่บ้านละสองคน มีหน้าที่

ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล

-  พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

-  ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย

   แผนพัฒนา ข้อบัญญัติ  ข้อระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ              

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดสุวรรณ มีวาระการดำรงตำแหน่งสี่ปี หรือตามวาระของสภามีหน้าที่

ดังนี้

-  กำหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการ

-  สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล

-  แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกและเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

-  วางระเบียบเพื่อให้งานขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

-  รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

-  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

                1.  จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก

                2.  รักษาความสะอาดถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

                3.  ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ

                4.  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

                5.  ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

                6.  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

                7.  คุ้มครองดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                8.  บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

9.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร

 

กิจการที่อาจจัดทำในเขตพื้นที่

-ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร

-ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

-ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ

-ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ

-ให้มีและส่งเสริมกลุ่มการเกษตรกรและกิจการสหกรณ์

-ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว

-บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร

-การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

-หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล

-ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม

-กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์

-การท่องเที่ยว

-การผังเมือง

การกำหนดส่วนราชการ

                องค์การบริหารส่วนตำบลวัดสุวรรณ  เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง  ได้กำหนดส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง   3 ปี ไว้ทั้งหมดสี่ส่วนราชการด้วยกัน ได้แก่

                1.  ส่วนสำนักงานปลัด  มีพนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างรวม  13  คน

                2.  ส่วนการคลัง  มีพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างรวม  5  คน

                3.  ส่วนโยธา  มีพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างรวม  3  คน

                4.  ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  มีพนักงานจ้างรวม  2  คน

รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2551 รวม  23,966,161.50 บาท

แยกเป็น

-  รายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดเก็บเอง      539,212.15   บาท

-  รายได้ที่ส่วนราชการต่างๆ จัดเก็บให้    13,070,138.21   บาท

-  เงินอุดหนุนจากรัฐบาล    10,356,811.14   บา

 

สาส์นจากนายกฯ

นายวิสุทธิ์ ชื่นชมขจรสุข
นายก อบต.วัดสุวรรณ
สาส์นจากปลัด

นายนิรัน ทิพโชติ
ปลัด อบต.วัดสุวรรณ
การให้บริการ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.วัดสุวรรณ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.239.40.250
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,086,779

แบบสอบถาม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดสุวรรณ
อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี
Tel : 0-3821-1574   Fax : 0-3821-1574
Email : chon33.64@chonburi.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.